Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden (hierna te noemen: ”deze Voorwaarden”) van Cryptomarines vof (hierna te noemen: “Cryptomarines”) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: De onderhavige voorwaarden.

 • Cursus: Online opleidingsmaterialen die worden aangeboden via het account binnen de online leeromgeving (www.cryptomarines.nl) van Cryptomarines.
 • Lidmaatschap: Abonnement welke gedurende de overeengekomen periode en tegen het overeengekomen abonnementsgeld de gebruiker toegang geeft tot het ledengedeelte van de Cryptomarines server.
 • Dienst: Het totaal van de tussen opdrachtgever en Cryptomarines vof overeengekomen werkzaamheden en te leveren diensten en producten. Onder andere bestaande uit coaching cursus material en demo trades ed.
 • Inlogaccount: Uniek account per gebruiker om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening, onder meer via het Platform.
 • Opdrachtgever: De rechtspersoon of natuurlijke persoon, eventueel handelend in uitvoering van een beroep of bedrijf, die met Cryptomarines vof een overeenkomst heeft gesloten, ook wel gebruiker genoemd.
 • Cryptomarines: Vennootschap onder firma ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer.
 • Partij(en): Opdrachtgever en Cryptomarines, gezamenlijk of apart.
 • Overeenkomst: De overeenkomst zoals tot stand gekomen door aanbod en aanvaarding (artikel 3) door opdrachtgever en Cryptomarines, waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken.
 • Schriftelijk: Onder Schriftelijk valt naast beschreven en ondertekend papier ook e-mail of faxberichten voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat en kan worden vastgesteld dat de andere partij de elektronische communicatie heeft ontvangen.
 • Platform: De online leeromgeving (www.cryptomarines.nl) van Cryptomarines alsmede het Cryptomarines telegram kanaal (https://t.me/joinchat/VOxBtGRVb33jKihB).

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Cryptomarines en een opdrachtgever/gebruiker betreffende cursussen, trainingen, lidmaatschap en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Cryptomarines en opdrachtgever/gebruiker deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming

De overeenkomst tussen Cryptomarines en opdrachtgever/cursist komt tot stand door:

 • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Cryptomarines,
 • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier via de website,
 • ofwel door een digitale aanmelding of toezegging via info@cryptomarines.nl.

Artikel 10. Intellectuele eigendommen

Cryptomarines respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot in de cursus danwel op andere plekken gepresenteerde informatie, waaronder video’s,  teksten, grafisch materiaal en logo’s. De gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Cryptomarines op de inhoud van de website, zowel in haar geheel, als gedeelten daarvan, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Cryptomarines.

Verspreiding in welke vorm dan ook is ten strengste verboden en een compenserende schadevergoeding zal worden gevorderd van overtredende partijen, zowel zakelijke als particuliere personen.

Artikel 11. Overige bepalingen

 • Het opleidingsmateriaal danwel andere uitingen bevatten uitsluitend de persoonlijke ideeën en opinies van Cryptomarines. De informatie die het opleidingsmateriaal bevat heeft louter een educatieve waarde en is zeker geen financieel advies.
 • De Dienst wordt door Cryptomarines naar eigen inzicht uitgevoerd, maar in elk geval naar behoren en met volledige inzet, inzicht en kennis. Opdrachtgever erkent dat opdrachtgever geen enkele instructiebevoegdheid heeft ter zake van de door Cryptomarines uit te voeren diensten.
 • Cryptomarines bezit geen vergunning voor advisering over financiële diensten of voor beleggingen van de Nederlandse Bank. Cryptomarines voorziet uitdrukkelijk niet in het geven van beleggingsadviezen op welke wijze dan ook. Opdrachtgever erkent dat niets op de website beleggingsadviezen bevat en dat geen enkel onderdeel van de website als zodanig beschouwd dient te worden. De door Cryptomarines aangeboden diensten leggen enkel en alleen uit hoe beleggen werkt en geven algemene beleggingstips. Opdrachtgever dient zelf rekening te houden met de risico’s die beleggen met zich meebrengen.
 • Cryptomarines staat niet in voor de reacties die andere gebruikers op de website op bepaalde onderdelen geven. Cryptomarines zal zich inspannen om onjuiste of onvolledige reacties te verbeteren of te verwijderen, maar garandeert niet dat dit direct gebeurd. Het is mogelijk dat er onwaarheden door andere gebruikers op de website worden geplaatst.
 • De totale aansprakelijkheid van Cryptomarines tegenover Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 • Hoewel het opleidingsmateriaal met de uiterste zorg is samengesteld, kan er geen enkele aansprakelijkheid aanvaard worden voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden, dan wel de gevolgen daarvan.
 • Cryptomarines is een werk in uitvoering en als zodanig kunnen dingen worden gewijzigd, toegevoegd of weggenomen. We behouden ons het recht voor om de website en deze voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken, naar eigen goeddunken en zonder enige kennisgeving. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de nieuwste algemene voorwaarden.